1.   Organizatorul campaniei

(1) Campania este organizată de către Societatea EUCOM INNOVATIVE SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride Business Park, Sector 2, înregistrată la Oficiul registrului Comerțului pe de lângă Tribunalul București sub nr. J40/190/09.01.2019, CUI 21728423, numită în continuare “Organizatorul”.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

(3) Regulamentul este disponibil gratuit pe toată durata Campaniei, în secțiunea de Regulament de pe pagina de Facebook EUCOM, https://www.facebook.com/eucom.languages, precum și la sediul Organizatorului menționat la art. 1.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, informând în prealabil potențialii participanți, cu minim o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prin publicare  pe pagina de Facebook EUCOM.

2. Durata de desfășurare a Campaniei

(1) Campania se derulează exclusiv online, pe pagina de Facebook  a Organizatorului, in contul public EUCOM.

 (2)  Campania se va derula în perioada 19 octombrie 2020 (începând cu ora 00:01 am) – 30 octombrie 2020 (inclusiv, pana la ora 23:59).

(3)  După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

3. Condiții de participare și produsele incluse în Campanie

 • La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare „Participant”) care are domiciliul sau reședința în România și vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.
 • Pentru a se înscrie în Campanie, Participanții se obligă să urmeze procedura descrisă la art. 4
 • Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
 • Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informațiile şi datele inexacte şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru consecințele ce decurg ori ar putea decurge din astfel de declarații. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false pierde calitatea de câștigător.
 • Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigătorii îşi asumă răspunderea pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.

4. Mecanismul Campaniei

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:

 • Să dea follow paginii de Facebook EUCOM;
 • Să adauge un comentariu cât mai creativ şi original despre ce înseamnă pentru el cunoaşterea unei limbi străine;
 • Să menționeze printr-un tag doi prieteni din rețeaua Facebook dornici să-și cunoască nivelul de cunoaștere a unei limbi străine;

5. Desemnarea și validarea câștigătorului

 • Un Participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei.
 • Stabilirea câștigătorului se va realiza de către un juriu format din membri ai echipei de evaluatori ai Organizatorului.
 • Anunțarea câștigătorului va avea loc pe data de 2 noiembrie 2020, după ora 12 p.m. printr-o postare făcută de către organizator pe pagina sa Facebook, unde se derulează concursul.
 • Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorul prin mesaj privat pe platforma online Facebook, iar in cazul in care câștigătorul nu răspunde la 3 (trei) mesaje succesive în decurs de 48 de ore, câștigătorul în cauză este invalidat si va ales un alt mesaj câștigător. În cazul în care – după aplicarea procedurii de mai sus – și următorul câștigător este invalidat, premiul rămâne în posesia organizatorului.
 • Câștigătorilor validați li se va trimite codul și informațiile necesare parcurgerii evaluării lingvistice câștigate.
 • În cazul în care premiul nu va putea fi înmânat câștigătorilor și nici rezervelor selectate, , din motive independente de Organizator până la data de 10 noiembrie 2020, premiile rămân în posesia Organizatorului și nu vor mai fi datorate de către acesta, iar câștigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător.

6. Premiul acordat

(1) Premiul acordat constă într-o evaluare lingvistică a unei limbi străine la alegerea câștigătorului din portofoliul de 32 de limbi deținut de organizator.

Valoare premiului este de 500 lei, TVA inclus.

(2) Premiul se acordă exclusiv câștigătorului și nu este posibilă înlocuirea acestuia cu contravaloarea sa în bani sau alte beneficii.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei

(1) În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul menționat la art. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.

(2) Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.

(3) In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Facebook.

În ceea ce privește Câștigătorii validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, număr de telefon, adresa de email pentru comunicare date de acces în platforma de evaluare. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorului pentru a Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiului.

(4) Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorilor, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.

(5) Datele vor fi prelucrate in scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Campaniei promoționale și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a   Organizatorul a, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc predarea premiului.

(7) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

(8) Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse conform cererii persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii)        dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)       dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)       dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v)        dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)       dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)      dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)     dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

(9) Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la art. 1 SAU printr-o cerere transmisă prin email la adresa dpo@dataprotection.ro.

(10) Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

(11) Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

8. Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1)  Campania poate înceta anterior termenului stabilit prin Regulament numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, respectiv în cazul imposibilității Organizatorului, din orice motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.

(3)  În acest caz, Organizatorul nu mai are nicio obligație față de participanții la Campanie, nu este ținut la întoarcerea unei sume sau la plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

9. Litigii

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.
 • Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

10. Dispoziții finale

 • Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
 • În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile prevăzute în Regulamentul Campaniei, îşi rezervă dreptul de a-l descalifica, fără alte despăgubiri sau plăţi.
 • Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau Campania promoţională.